käyttöehdot

Webbplatsens användarvillkor

Denna webbplats är producerad av Oy Limente Ab (“Limente”). Om du har kommentarer eller frågor gällande webbplatsen kan du kontakta Limente via detta formulär.

Du är välkommen att använda www.limente.com, www.limente.fi ja www.limente.fi/limenteshop webbplatserna (”Webbplatsen”) enligt de nedanstående användarvillkoren och förutsättningarna.

Användarvillkor

Då du öppnar Webbplatsen och använder den anses du ha läst och accepterat dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor eller någon del av dem, bör du inte öppna eller använda Webbplatsen. Limente har rätt att ändra dessa användarvillkor tidvis. Din fortsatta användning av Webbplatsen (eller någon av Limentes övriga webbplatser) efter en ändring i användarvillkoren visar att du godkänt de ändrade användarvillkoren.

Vi kommer att betona alla ändringar som görs i användarvillkoren men vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar användarvillkoren. Om du inte accepterar någon ändring av användarvillkoren skall du omedelbart sluta använda Limente Webbplatserna.

Webbplatsen är primärt avsedd att användas i Finland. Webbplatsen är tillåten att användas i länder som tillhör Europeiska Unionen.

Innehållets riktighet

Limente strävar efter att försäkra att innehållet på Webbplatsen är korrekt och aktuellt men Limente ger inga garantier (vare det sig uttryckliga, underförstådda eller på andra sätt) gällande tillförlitlighet, riktighet eller fullständighet av informationen som visas på Webbplatsen.

Limente har rätt att radera innehåll från Webbplatsen enligt egen bedömning och utan förhandsmeddelande.

Alla tekniska uppgifter, bilder och miljöbilder gällande Limentes produkter är generella. Vidare kan bilderna innehålla valbara tillbehör. Om du väljer att lita på informationen på denna Webbplats sker det fullständigt på egen risk (enligt tillämpade lagar) och Limente kan inte anses ansvara för resultatet.

Prisförteckning

I konsumentbutiker inkluderar de enskilda varornas försäljningspris mervärdesskatten. Priset inkluderar inte transport om det inte nämns skilt. Försäljningspriset till företagskunder inkluderar inte mervärdesskatten. I båda fallen inkluderar det totala priset den aktuella mervärdesskatten förrän beställningen är gjord. Skatten visas även som ett enskilt tal. Om prisförteckningen har ett klart prisfel säljes produkten inte med det felaktiga priset, givet att man kan anta att kunden borde ha förstått att felet eksisterar.

Det uppskattade leveransdatumet är formulerat på basis av den rådande lagersituationen. Limente ansvarar inte för fördröjningar som beror på oförväntade förändringar som sker utanför Limentes inflytelsesfär.

Limente kvarhåller rätten att begränsa försäljningen av produkter i onormalt stora satser.

Leverans

Limente erbjuder mångsidiga leveransmöjligheter. Mer information om olika transportsätt och deras service innehåll, hittas på vår Webbplats. Limentes köpkorg beaktar transporterbjudanden automatiskt.

Vi strävar efter att hantera färdiga beställningar inom 24 timmar från att beställningen mottagits. Med färdig beställning menas en beställning vars alla produkter finns på vårt lager och de är reserverade för beställningen samt att beställningens betalningssätt är godkänt.

Limente är inte skyldig att reservera övriga produkter i beställningen till kunden om en av produkternas tillgänglighet i beställningen är dålig eller produktens leverans försenas av skäl som inte beror på Limente. Kunden kan alternativt antingen godkänna den försenade produktens efterhandsleverans eller annullera beställningen.

Betalning

Aktuell information om de olika betalningsalternativen kan ses då man gör beställningen. Paytrail fakturabetalningstjänsten är en betalningsförmedlingstjänst där man följer betalningstjänst producentens specifika avtalsvillkor och begränsningar.

 

Returnering

Konsumentkunder har i allmänhet 14 dagars ångerrätt. Du skall anmäla om returneringen i förväg genom denna länk och därefter kan du returnera varorna genom att skicka dem tillbaka till adressen Oy Limente Ab, Stångjärnsvägen 1, 00700 Helsingfors. Konsumenten ansvarar för kostnader av returnering.

Ångerrätten gäller endast oanvända och säljbara produkter. Produkten skall returneras packad i den originella förpackningen så som den var vid överlåtandet. Kunden ansvarar enligt lag för minskning av värdet om produkten har tagits i användning.  Värdet på en i användning tagen produkt motsvarar inte värdet av en ny produkt.

Vi ber dig spara omsorgsfullt alla dokument gällande returnering av produkten, tills du fått ett meddelande om mottagning av returneringen av Limente.
Den produkten som skall returneras skall packas omsorgsfullt i den originella förpackningen förrän den returneras.

Garanti

Produktern har en 24 månaders garanti från och med att produkten tagits i bruk gällande material- och tillverkningsfel. Garantin är dock ikraft högst 30 månader från och med leveransdagen.

Vi ansvarar inte för indirekta skador. Om det levererade materialet innehåller ett fel, ersätter garantin endast det felaktiga materialets andel. Garantin omfattar inte produkter och/eller delar som är utslitna och/eller kan betraktas som förbrukningsprodukter.

Reklamation

Vid samband av returnering och reklamation är kunden skyldig att visa ett köpeintyg, ett kvitto eller övrigt intyg där köpplatsen och -tidpunkten framkommer. Limente kvar hållerrätten att uppbära kostnaderna för returneringen av kunden.

Endast skriftliga reklamationerna hanteras. En formfri reklamation skall fyllas i genom denna blankett  i genom denna blankett. Försäljningspersonalen hanterar inte reklamationer.

Avgörande av meningsskiljaktigheter och forum för tvistemål: Konsumentkunder har rätt att få meningsskiljaktigheter i avtalet utlösta av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv/index.html). Förrän konsumenttvistenämnden prövar ärendet skall kunden dock vara i kontakt med magistratens konsumentrådgivning (www.kkv.fi/sv/konsumentarenden/konsumentradgivning/). Kunden kan väcka talan mot Limente gällande tvister i skuldförhållandet antingen vid Limentes hemorts tingsrätt eller vid tingsrätten på den ort där kunden bor. Om kundens inte bor i Finland behandlas tvister vid tingsrätten som befinner sig på Limentes hemort.

Ombudskostnader ersätts inte för att konsumentrådgivningen och konsumenttvistenämnden erbjuder gratis hjälp i avgörande av rättsliga tvister mellan konsumenter och företag.

Immateriella rättigheter

Du bekräftar och godkänner att alla Webbplatsens upphovsrätter, varumärken och övriga immateriella rättigheter samt datorprogram och alla HTML och övriga koder som är inkluderade i Webbplatsen, tillhör alltid obestridligen Limente och de är skyddade på basis av upphovsrätts- och övriga lagar samt internationella avtalsbestämmelser.

Användarna har inte rätt att modifiera, kopiera, sprida, förmedla, presentera, vidareförmedla, reproducera, publicera, licensera, utnyttja kommersiellt, använda för att skapa härlett arbete, överföra eller sälja något material som tillvarigt befunnit sig på Webbplatsen, utan att Limente har på förhand gett en skriftlig tillåtelse.

Webbplatsen och innehållet på Webbplatsen är material som är skyddat av upphovsrätten. Alla upphovsrätter tillhör Limente, givet att annat inte nämnts. Utan att begränsa de ovan nämnda, är materialets kopiering till övriga servers eller publicering av belägenhet, reproducering eller spridning uttryckligen förbjudet.
Alla varumärken som förekommer på Webbplatsen är märkta antingen med ® eller ™ -symbolen.

Alla varumärken som förekommer på Webbplatsen tillhör antingen Limente eller alternativt har Limente skaffat lov av ägaren till varumärket att använda varumärket på Webbplatsen.

Om du vill få lov till att använda något av varumärkena på Webbplatsen eller annat material ber vi dig vänligen ta kontakt via detta formulärä via detta formulärä.

Bildbank

Vissa bilder och material finns tillgängliga för begränsad användning i bildbanken.  Vid behov ta kontakt med denna blankett med denna blankett.

Förbud mot kommersiell användning av webbplatsens innehåll

Du kan använda material som tidvis visas på Webbplatsen endast enligt det som Limente har uttryckligen berättigat.

Länkning

Limente kan tidvis inkludera länkar på denna Webbplats till andra webbplatser eller resurser som sköts av andra parter än Limente. Dessa länkar tillhandahålls för användarnas bekvämlighet och Limente ansvarar inte för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller resurser och varken tar eller accepterar ansvar för innehållet på sådana externa webbplatser eller resurser och har inget ansvar för, eller kontroll över integritetspolicyn av operatörerna på de externa webbplatserna (ifall sådana eksisterar).

Vi rekommenderar att du kontrollera användarvillkoren och integritetspolicyn på dessa externa webbplatser innan du öppnar eller använder dem.

Begränsning av ansvar

Internet är till sin natur ett opålitligt medium. Därmed accepterar du att denna Webbplats erbjuds som sådan och enligt dess tillgänglighet.

Limente strävar med alla skäliga medel att försäkra att webbplatsen fungerar korrekt hela tiden men Limente garanterar inte att Webbplatsen kommer att vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri, att fel kommer att tillrättas eller att Webbplatsen eller servern, som gör den tillgänglig, är fria från virus eller buggar eller andra defekter.

Integritetspolicy

Våra integitetspolicy principer finns tillgängliga genom att trycka på de nedanstående länkarna.

Tillämpbar lag

För dessa användarvillkor tillämpas Finlands lag och de tolkas enligt den finska lagen. Genom att acceptera dess användarvillkor, resignerar du oåterkalleligt för finska domstolens ensamrättsliga domsrätt.