Limente garanti och villkor för tilläggsskydd. 

Vi ger alla produkter två års garanti och vissa produkter har även ett, två eller tre års tilläggsskydd. 

 

Garanti och villkor för tilläggsskydd 

 1. Limente garanterar att produkterna, som har installerats enligt monteringsanvisningen och används normalt enligt bruksanvisningen och gällande föreskrifter, fungerar som avsett och är fria från fel i sina råvaror.

 2. Garantiperioden är två (2) år, såvida den inte separat har överenskommits om att vara längre eller på annat sätt begränsad för en produkt eller en produktbatch. Garantiperioden börjar den dag då slutanvändaren tagit emot produkten, dock så att garantin är giltig i högst trettio (30) månader från slutet av den kalendermånad då Limente överlämnat produkten från sitt lager.
  Det är också möjligt att separat skriftligen avtala för produkterna om ett längre begränsat tilläggsskydd och tillhörande ytterligare skyldigheter för kunden. Längre produktskydd kräver alltid att köpbevis uppvisas till Limente. I detta fall åtar sig Limente att leverera en ny produkt utan kostnad, inklusive fraktkostnader, dock ej installation eller andra eventuella kostnader. Ett längre produktskydd än normalt som beviljas av Limente begränsar inte konsumentens lagliga rättigheter.

 3. Vid överlämnande av godset ska slutanvändaren och föregående part i försörjningskedjan noggrant kontrollera om leveransen är i enlighet med fraktlistan samt tekniska dokument och är utvändigt oskadad. Vid installation av produkten ska installatören dessutom kontrollera produkten samt de tekniska och andra fraktdokument med nummerinformation enligt normal procedur innan installation eller montering samt försäkra sig om att den installerade produkten fungerar som avsett. Avvikelser ska anmälas skriftligen till säljarens kundtjänst direkt efter att de upptäcks.
  En felaktig eller avvikande produkt får inte installeras.

 4. Garantiansvaret täcker reparation eller utbyte av felaktig produkt till en ny, inklusive frakt, spedition och andra direkta leveranskostnader relaterade till garantireparationen eller utbytet.
  På kundens begäran kan kostnader som inte täcks av reparationsgarantin, såsom rese- och väntetider, dagpengar, resekostnader och eventuella kostnader orsakade av borttagning och återinstallation av enheten, debiteras kunden av en serviceverkstad som inte är auktoriserad av tillverkaren eller angetts av försäljaren.
  Beträffande eventuellt tilläggsskydd efter garantitiden åtar sig leverantören att leverera en ny produkt utan kostnad inklusive fraktkostnader, dock ej eventuell installation och övriga kostnader.

 5. Garantireparationen utförs i första hand av Limente eller av en Limentes auktoriserad serviceverkstad, som vid behov ersätter den felaktiga produkten mot en helt eller delvis ny produkt. Att utföra en garantireparation kräver att den felaktiga produkten eller en felaktig del av produkten, om Limente så begär, returneras till Limente eller till en tredje part som utsetts av leverantören.
  Limente förbehåller sig rätten att besluta om den felaktiga produkten ska repareras, om den ska ersättas med en liknande ny produkt, eller om priset på produkten ska återbetalas till konsumenten.

 6.  Garantin är begränsad enligt följande:
  A) Garantin gäller inte slitdelar som batterier, ljuskällor mm.
  B) Garantiansvaret täcker inte kostnader för att ta bort den felaktiga produkten, installationskostnaderna för en reparerad eller ersättande produkt, eller indirekta kostnader eller förluster som orsakas till exempel genom demontering eller ominstallering av annan utrustning än den felaktiga produkten
  C) Limentes ansvar omfattar inte saker som kunde ha upptäckts vid de kontrolleringar som avses i punkt 3, eller konsekvenserna av sådana saker.
  D) Limente ansvarar inte för ett fel som uppstår i enheten under garantitiden, om Limente intygar att produktens försämring beror på en olycka, felaktig hantering av produkten eller andra omständigheter som kan hänföras till köparen, såsom modifiering av produkten, otillåtna reparationer eller installation , användning eller hantering av produkten i strid med instruktionerna. Om kunden har öppnat enheten eller ändrat på anslutningen anses felet ha orsakats av kunden, om inte annat bevisas.
  E) Irrelevanta fel eller avvikelser i produkten, som inte påverkar enhetens värde eller dess avsedda användning, täcks inte av garantin.
  F) Limente anses ha fullgjort sina skyldigheter i enlighet med garantin, när Limente har levererat en ny ersättande produkt i stället för den felaktiga, returnerat den felaktiga produkten korrekt reparerad eller återbetalat priset på produkten till konsumenten.
  G) Efter utgången av garantiperioden ansvarar Limente endast för de saker som beror på leverantörens grova oaktsamhet eller uppsåtlighet.
  H) Limentes avtalspartner måste i sina egna leveransvillkor begränsa sitt eget garantiansvar i enlighet med dessa villkor.

Leo Limente valaistustietoa