Limente takuu ja lisäturvaehdot

Annamme kaikille tuotteille kahden vuoden takuun, minkä lisäksi osalla tuotteista on yhden, kahden tai kolmen vuoden lisäturva.

Takuu- ja lisäturvaehdot

 1. Limente takaa, että tuotteet, jotka on asennettu asennusohjeiden mukaisesti ja joita käytetään normaalisti ja käyttöohjeiden sekä voimassa olevien määräysten mukaisesti, toimivat tarkoitetun mukaisesti sekä ovat virheistä vapaita raaka-aineiltaan.

 2. Takuuaika on kaksi (2) vuotta, mikäli sitä ei ole jonkin tuotteen tai tuote-erän osalta erikseen sovittu pidemmäksi tai toisaalta rajoitettu. Takuuaika alkaa siitä päivästä, jona loppukäyttäjä vastaanotti tuotteen kuitenkin niin että takuu on voimassa enintään kolmekymmentä (30) kuukautta sen kalenterikuukauden lopusta, jona Limente luovutti tuotteen lähettämöstään.
  Tuotteille on myös voitu erikseen kirjallisesti sopia pidempi rajoitettu lisäturva ja siihen liittyvät asiakkaalle kuuluvat lisävelvoitteet. Pidempi tuoteturva edellyttää aina ostotositteen esittämistä Limentelle. Tällöin Limente sitoutuu toimittamaan veloituksetta uuden tuotteen sisältäen lähetyskulut, mutta ei asennus- tai muita mahdollisia kustannuksia. Limenten myöntämä normaalia pidempi tuoteturva ei rajoita kuluttajan lakiin perustuvia oikeuksia.

 3. Toimitusketjussa loppukäyttäjää edeltävien ja loppukäyttäjän on tavaraa luovutettaessa huolellisesti tarkastettava, onko toimitus lähetysluettelon ja teknisten asiakirjojen mukainen sekä ulkonaisesti vahingoittumaton. Tavaran asennusta suorittaessa asentajan tulee lisätarkastaa tavara ja tekniset- sekä muut lähetysasiakirjat numerotietoineen normaalimenettelyn mukaisesti ennen sen asentamista tai kiinnittämistä sekä varmistua siitä, että asennettu tavara toimii kuten on tarkoitettu. Poikkeamista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen myyjän asiakaspalveluun.
  Viallista tai poikkeavaa tuotetta ei saa asentaa.

 4. Takuuvastuu kattaa viallisen tuotteen korjauksen tai vaihdon uuteen sisältäen rahti-, huolinta- ja muut takuukorjaukseen tai vaihtoon liittyvät välittömät toimituskustannukset.
  Asiakkaan pyynnöstä muualla kuin valmistajan valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai myyjän osoittamassa huoltoliikkeessä korjauksen takuuseen kuulumattomat kustannukset, kuten matka- ja odotustunnit, päivärahat, matkakulut sekä mahdolliset laitteen irrotus- ja uudelleenasennustyön aiheuttamat kulut voidaan veloittaa asiakkaalta.
  Takuuajan jälkeisen mahdollisen lisäturvan osalta toimittaja sitoutuu toimittamaan veloituksetta uuden tuotteen sisältäen lähetyskulut, mutta ei mahdollisia asennus- ja muita kustannuksia.

 5. Takuukorjauksen suorittaa ensisijaisesti Limente tai Limenten valtuuttama huoltoliike, joka tarvittaessa vaihtaa viallisen tuotteen uuteen kokonaan tai osittain. Takuukorjauksen suorittaminen edellyttää, että viallinen tuote tai tuotteen viallinen osa Limenten niin vaatiessa palautetaan Limentelle tai toimittajan osoittamalle kolmannelle osapuolelle.
  Limente pidättää itsellään oikeuden päättää, korjataanko viallinen tuote, vaihdetaanko se vastaavaan uuteen tuotteeseen vai palauttaako Limente tuotteen hinnan kuluttajalle.

 6. Takuu on rajoitettu seuraavasti:
  A. Takuu ei koske kuluvia osia kuten paristoja, valolähteitä, yms.
  B. Takuuvastuu ei kata viallisen tuotteen irrotuskustannuksia, korjatun tai korvaavan tuotteen asennuskustannuksia eikä välillisiä kustannuksia tai   menetyksiä, jotka aiheutuvat esimerkiksi muiden laitteiden kuin viallisen tuotteen purkamisesta tai jälleenasennuksesta.
  C. Limenten vastuu ei kata seikkoja, jotka olisi voitu havaita kohdassa 3. tarkoitetuissa tarkastuksissa, tai tällaisten seikkojen seurauksia.
  D. Limente ei vastaa laitteessa takuuaikana ilmenevästä virheestä, jos Limente todentaa, että tuotteen huonontuminen johtuu tapaturmasta, tuotteen vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajasta johtuvasta seikasta kuten esimerkiksi tuotteen ohjeiden vastaisesta asennuksesta, käytöstä tai käsittelystä, tuotteen muuttamisesta tai valtuuttamattomista korjauksista. Mikäli asiakas on avannut laitteen tai muuttanut kytkentää, virheen katsotaan johtuneen asiakkaasta johtuvasta seikasta, ellei muuta osoiteta.
  E. Epäolennaiset virheet tai poikkeamat tuotteessa, jotka ovat merkityksettömiä laitteen arvoon ja tarkoituksenmukaisen käytön kannalta, eivät kuulu takuun piiriin.
  F. Limenten katsotaan täyttäneen velvollisuutensa takuun puitteissa, kun Limente on toimittanut viallisen tuotteen tilalle uuden korvaavan tuotteen tai palauttanut viallisen tuotteen asianmukaisesti korjattuna tai palauttanut tuotteen hinnan kuluttajalle.
  G. Takuuajan päättymisen jälkeen Limente on vastuussa vain niistä seikoista, jotka johtuvat toimittajan törkeästä tuottamuksesta tai tahallisuudesta.
  H. Limenten sopimuskumppanin tulee omissa toimitusehdoissaan rajata oma takuuvastuunsa näitä ehtoja vastaavasti.

Takuureklamaation tekeminen

 1. Takuuasioissa pyydämme tekemään ilmoituksen "OTA YHTEYTTÄ" lomakkeen kautta. Lomakkeen avulla saamme tarvittavat tiedot ja asia saadaan hoidettua mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Lomakkeella on myös tarkemmat ohjeet tarvittavista tiedoista.

 

 

Leo Limente valaistustietoa